12 καλλιτέχνες ζωγραφίζουν τόπους της Ελλάδας | Greek Landscapes by 12 Painters

Σχεδιασμός και ανάρτηση των έργων στην έκθεση, 12 καλλιτέχνες ζωγραφίζουν τόπους της Ελλάδας. Χάρτες και τοπία από τη συλλογή της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Η έκθεση περιλαμβάνει 12 μικρές θεματικές ενότητες με τους χάρτες περιοχών της Ελλάδας, καθώς και αντίστοιχα τοπία, τα οποία φιλοτέχνησαν οι καλλιτέχνες στα ημερολόγια της ΑΓΕΤ

Επιμέλεια: Κ. Παπαχρήστου, Σχεδιασμός: Β. Πασχάλης

Εxhibition design and installation of the works, for the exhibition, Greek Landscapes by 12 Painters: Maps and landscapes from the Heracles Cement Company Collection. The exhibition displays the result of that process, highlighting one of the most significant parts of the collection – Greek landscape painting. The exhibition includes 12 small chapters with maps of regions as Greece, as well as the corresponding landscapes, which artists painted for the AGET calendars.

Curated by: K. Papachristou, Exhibition design: V. Paschalis

http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=20205&sid=1256

https://plus.google.com/u/0/photos/103022732024519677612/albums/5823636899960794561

AGET 12 02 AGET 12 05 AGET 12 01AGET 12 04

Έλληνες ζωγράφοι στα Ημερολόγια της ΑΓΕΤ Ηρακλής 1956-2009 | Greek Painters in the Calendars of HERACLES General Cement Company 1956-2009

Σχεδιασμός της έκθεσης και ανάρτηση των έργων στην έκθεση, Έλληνες ζωγράφοι στα Ημερολόγια της ΑΓΕΤ Ηρακλής 1956-2009, που πραγματοποιείται στο κεντρικό κτήριο του Μουσείου Μπενάκη. Πρόκειται για μια αναδρομική έκθεση, που περιλαμβάνει έργα από όλα τα ημερολόγια της ΑΓΕΤ, με χρονολογική σειρά, ώστε να επισημανθεί, με τον τρόπο αυτό, η αδιάλειπτη παρουσία τους στην καθημερινή ζωή για μια περίοδο μεγαλύτερη των πενήντα ετών.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Παπαχρήστου, Σχεδιασμός: Βασίλης Πασχάλης

Εxhibition design and installation of the works, for the exhibition, Greek Painters in the Calendars of HERACLES General Cement Company 1956-2009. This is a retrospective exhibition, which will include works from all the calendars offered by AGET in chronological order, in order to note their unceasing presence in everyday life for a period of more than fifty years.

Curated by: K. Papachristou, Exhibition design: V. Paschalis

http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=202010001&sid=1086

https://plus.google.com/u/0/photos/103022732024519677612/albums/5742408077848027857

AGET 11 03AGET 11 05AGET 11 02